Điều Khoản & Điều Kiện

Cảm ơn Quý khách đã truy cập Trang Web https://momotaro.com.vn (sau đây gọi tắt là “Trang Web”)thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Motaro (sau đây gọi tắt là “Công Ty”, “MOTARO” hoặc “Chúng tôi”). Các điều khoản và điều kiện sử dụng Trang Web (sau đây gọi là “Điều khoản sử dụng”) điều chỉnh việc truy cập và sử dụng Trang Web của Quý khách, bao gồm Quý khách đã đăng ký và chưa đăng ký, được áp dụng cho Trang Web này và tất cả các trang liên kết với Trang Web này,

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG TỪ MOTARO

1. Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với các Điều khoản sử dụng Trang Web này mà không có bất kỳ giới hạn hay bảo lưu nào. Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều khoản sử dụng được quy định tại đây, vui lòng ngừng sử dụng trang Web này.

2.MOTARO có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Quý khách. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng tải bản cập nhật của các Điều khoản sử dụng dành cho Quý khách lên Trang Web. Việc Quý khách tiếp tục truy cập và sử dụng Trang Web sau khi Điều khoản sử dụng được cập nhật sẽ được xem là Quý khách đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều khoản sử dụng sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Quý khách không đồng ý với các nội dung thay đổi, Quý khách vui lòng ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Trang Web. Quý khách vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều Khoản Và Điều Kiện khi truy cập Trang Web để được cập nhật các quy định mới nhất của MOTARO dành cho Quý khách.

3. MOTARO có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập và sử dụng của Quý khách đối với một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Dịch Vụ mà không cần thông báo trước.

II. TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB MOTARO

1. Quý khách không được thực hiện bất kỳ hành vi nào dưới bất kỳ hình thức nào gây xâm hại hoặc có thể gây xâm hại đến Trang Web hoặc Công Ty hoặc bất kỳ Quý khách nào khác hoặc thông tin của các Quý khách đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau đây:

(i) Sử dụng bất kỳ phần nào của Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại hoặc vì mục đích vụ lợi cá nhân khác mà không có sự đồng ý của MOTARO hoặc Trang Web bằng văn bản;

(ii) Sử dụng Trang Web để có được thông tin cá nhân từ “người dùng” (có nghĩa là “thành viên” và “khách truy cập”) dưới 18 tuổi hoặc từ bất kỳ ai nếu thông tin đó được thu thập một cách phi pháp hoặc theo cách không minh bạch; để lấy mật khẩu hoặc thông tin nhận dạng cá nhân cho mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác;

(iii) Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào hệ thống hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Trang Web;

(iv) Tham gia, phát tán, truyền bá, cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu hệ thống của Trang Web hoặc MOTARO; cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Quý khách không được tải lên, đăng, gửi email hoặc gửi hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào được liên kết với Trang Web, bao gồm mọi vi rút phần mềm hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc các chương trình nào khác.

3. Quý khách không được lưu trữ, tải xuống, sao chép, chia sẻ, phân phối, sửa đổi, hiển thị, xuất bản, cấp phép, tạo các bản, chào bán hoặc sử dụng (trừ khi được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này) nội dung và thông tin có trong hoặc thu được từ hoặc thông qua Trang Web.

4. Quý khách không được xóa, thay đổi, hủy kích hoạt, làm giảm hoặc cản trở bất kỳ sự bảo vệ nội dung nào trong Trang Web; sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc thiết bị tự động khác, chương trình, thuật toán hoặc phương pháp hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc theo bất kỳ cách nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của Trang Web hoặc bất kỳ nội dung nào, để có được hoặc cố gắng có được bất kỳ tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ Trang Web.

5. Với điều kiện tiếp tục sử dụng Trang Web, Quý khách cam kết với MOTARO rằng Quý khách chỉ sử dụng Trang Web với mục đích hợp pháp, và sẽ không sử dụng Trang Web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bị cấm theo bất kỳ quy định hiện hành nào hoặc không phù hợp với các Điều khoản sử dụng này.

III. QUYỀN RIÊNG TƯ TỪ MOTARO

1. MOTARO coi trọng việc bảo mật thông tin của Quý khách. Để bảo vệ quyền lợi của Quý khách, bất kỳ thông tin nào Quý khách gửi cho MOTARO hoặc MOTARO thu thập thông qua Trang Web đều phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của MOTARO. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của MOTARO để biết tóm tắt về các hoạt động của chúng tôi trong việc thu thập và sử dụng thông tin do Quý Khách cung cấp qua Trang Web liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ của Quý khách.

2. Điều Khoản Và Điều Kiện này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc cung cấp thông tin trên Trang Web (“Thông Tin”), Quý khách đồng ý cho phép Công Ty thu thập, lưu trữ và sử dụng các Thông Tin của Quý khách như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật. Để làm rõ, MOTARO không có nghĩa vụ phải chi trả bất kỳ khoản phí hay lợi ích nào cho Quý khách hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác cho việc khai thác, sử dụng các Thông Tin của Quý khách, và bất kỳ việc khai thác, sử dụng nào như vậy sẽ không bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hay bất kỳ quyền nào khác của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào hay vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào.

IV. QUI ĐỊNH LIÊN KẾT CỦA MOTARO ĐẾN CÁC TRANG WEB KHÁC VÀ ỨNG DỤNG CỦA BÊN THỨ BA

1. Nếu trên Trang Web có chứa liên kết tới trang web và tài nguyên của bên thứ ba (gọi chung là “Địa chỉ liên kết”), thì các địa chỉ liên kết này được cung cấp giúp thuận tiện cho Quý khách chứ không phải là xác thực của Chúng tôi về nội dung trên các địa chỉ liên kết. MOTARO không chịu trách nhiệm và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, hoạt động hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung, phần mềm, dịch vụ hoặc ứng dụng trên địa chỉ liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính có sẵn của các Địa chỉ liên kết hoặc nội dung hoặc hoạt động của các địa chỉ đó.

2. Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào. Nếu Quý khách quyết định truy cập các địa chỉ liên kết, Quý khách phải chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, việc Quý khách sửa dụng các địa chỉ liên kết phải chịu sự quy định của các chính sách, điều khoản và điều kiện sử dụng có thể áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn đối với chính sách bảo mật của Địa chỉ liên kết.

V. SỬ DỤNG DỊCH VỤ CUNG CẤP BỞI MOTARO

1. Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Quý khách tuyên bố và đảm bảo rằng Quý khách từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên. Nếu Quý khách dưới 18 tuổi, Quý khách có thể không sử dụng Trang Web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

2. Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web, Quý khách được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ngày sinh, giới tính. Trong mọi trường hợp, Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Quý Khách cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

3. Nếu Quý khách chọn hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, Quý khách phải coi thông tin đó là bí mật và không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù Quý khách đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng Quý khách đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này.

4. Công Ty liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và sản phẩm mới mà Công Ty đang xem xét kết hợp hoặc cung cấp thông qua Trang Web của Công Ty. Công Ty bảo lưu quyền bao gồm hoặc loại trừ Quý khách khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

VI. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

1. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với các thông tin và nội dung được công bố và sử dụng trên Trang Web này đều thuộc sở hữu của MOTARO hoặc các bên được Công Ty cấp phép sử dụng. Toàn bộ nội dung và hình thức của Trang Web được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và pháp luật sở hữu trí tuệ quốc tế.

2. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, MOTARO không cấp bất kỳ quyền nào cho Quý khách. Ngoài những quy định khác được nêu rõ ở trong Điều khoản sử dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không được thực hiện (và không được cố gắng thực hiện) những việc nêu dưới đây:

(a) Sử dụng, sao chép, xuất bản lại, chỉnh sửa, lưu trong hệ thống phục hồi hoặc sử dụng dưới bất hình thức nào khác một phần hoặc toàn bộ Trang Web này mục đích công cộng hoặc thương mại;

(b) Phân phát, dịch thuật, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ phần nào của Trang Web này;

(c) Tạo ra các tác phẩm phái sinh của hoặc từ bất kỳ phần nào của Trang Web này;

(d) Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách theo Điều Khoản Sử Dụng này;

(e) Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (d)

3. Quý khách không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên Trang Web của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Nếu Quý khách in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Trang Web của chúng tôi vi phạm các Điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng Trang Web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức và Quý khách phải hoàn trả hoặc hủy bỏ bất kỳ bản sao của các tài liệu Quý khách đã làm.

VII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TỪ MOTARO

1. MOTARO không đảm bảo rằng Trang Web sẽ hoạt động không có lỗi hoặc Trang Web, máy chủ của nó hoặc nội dung không có vi-rút máy tính hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại tương tự. Nếu việc Quý khách sử dụng Trang Web hoặc nội dung dẫn đến nhu cầu phục vụ hoặc thay thế thiết bị hoặc dữ liệu thì Công Ty không phải chịu trách nhiệm về các chi phí đó.

2. Các tài liệu được hiển thị trên Trang Web của chúng tôi được cung cấp mà không có bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc bảo đảm về tính chính xác của nó. Trong phạm vi pháp luật cho phép, MOTARO và các bên thứ ba liên kết với MOTARO theo đây rõ ràng loại trừ:

a) tất cả các điều kiện, bảo đảm và các điều khoản khác có thể được quy định theo luật, pháp luật thông thường hoặc luật công bằng;

b) bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người sử dụng có liên quan đến Trang Web của chúng tôi hoặc liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả sử dụng trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web liên kết.

2. Quý khách có trách nhiệm tự bảo vệ các thông tin đăng nhập trên Trang Web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong các trường hợp Quý khách để lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba, bị hack, hoặc các trường hợp khác do sự bất cẩn hoặc cố ý của Quý khách.

3. Bằng cách sử dụng Trang Web, Quý khách đồng ý rằng Quý khách chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang Web. MOTARO sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với Quý khách hoặc Công Ty phát sinh từ việc Quý khách sử dụng Trang Web và Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Công Ty vô hại đối với mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Quý khách sử dụng Trang Web hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của Quý khách về các Điều khoản sử dụng này. MOTARO có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu Quý khách phải bồi thường và Quý khách sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của MOTARO. Quý khách đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của MOTARO.

4. Quý khách đồng ý tự chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng Trang Web của Quý khách, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Web và sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp có bằng chứng cụ thể chứng minh các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại đó phát sinh do lỗi cố ý hoặc bất cẩn của Chúng tôi. MOTARO không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại nào phát sinh do Quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không tuân thủ các quy định của Điều Khoản Và Điều Kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh từ các nguyên nhân vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

VIII. LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được điều chỉnh, được giải thích và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hay liên quan đến Điều khoản sử dụng sẽ được giải quyết bằng kiện tụng cá nhân tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, và sẽ không đưa đến bất kỳ vụ phân xử, kiện tụng tập thể hoặc các thủ tục đại diện khác.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh hoặc liên quan đến Điền khoản sử dụng này hoặc Dịch vụ của chúng tôi phải được nộp trong vòng một năm sau khi khiếu nại đó được phát sinh; nếu không, yêu cầu bị cấm vĩnh viễn, có nghĩa là Quý khách và MOTARO sẽ không có quyền xác nhận khiếu nại. Quý khách có quyền từ chối phân xử ràng buộc trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách chấp nhận các điều khoản của Điều khoản sử dụng. Để có hiệu lực, thông báo chọn không tham gia phải bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ của Quý khách và chỉ rõ mục đích của Quý khách là không tham gia vào tranh chấp ràng buộc. Bằng cách chọn không tham gia phân xử ràng buộc, Quý khách đồng ý giải quyết tranh chấp theo Điều khoản sử dụng này.

Thông tin liên hệ trực tiếp: 1800.646.843

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *